Zebranie Przedstawicieli w GBS Banku


Jak co roku wiosną odbywa się Zebranie Przedstawicieli GBS Banku. Tym razem spotkanie miało miejsce 25 maja w Hotelu Barlinek.  Głównymi tematami spotkania, było podsumowanie działalności banku za 2017r., zmiana Statutu GBS Banku, a także ustalenie wysokości dywidendy.  Zebranie Przedstawicieli otworzył nowy przewodniczący Rady Nadzorczej – Ryszard Patyk.

W trakcie zebrania Członkowie  Zarządu GBS Banku przedstawili sprawozdanie z działalności Banku za miniony rok. W 2017r. Bank wypracował sumę bilansową w wysokości 941 351 tys. zł, która była wyższa o 0,7 %, od stanu na koniec 2016 r. Fundusze własne wyniosły 83 267,73 tys. zł. Na koniec ubiegłego roku Bank zrzeszał 3 593 członków, którzy zadeklarowali ogółem 23 581 jednostek udziałowych. Zysk netto Banku wyniósł 7.561 tys. zł, a łączny współczynnik kapitałowy osiągnął poziom 14,85%. Dane te świadczą o tym, że pomimo niezbyt korzystnych warunków rynkowych Bank dynamicznie się rozwija, umacniając swoją pozycję na lokalnym rynku.

Zebranie Przedstawicieli pozytywnie oceniło ubiegłoroczną działalność Banku. Zatwierdzono jednomyślnie sprawozdania Rady Nadzorczej, roczne sprawozdanie finansowe Banku, a także udzielono absolutorium członkom Zarządu GBS Banku. Jednocześnie została podjęta uchwała w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok z przeznaczeniem kwoty 6 806 755,93 zł – na fundusz zasobowy oraz kwoty 754 395,38 zł na dywidendę a także uchwała w sprawie przeznaczenia zysku z lat ubiegłych w kwocie 1 283 389,38 zł – na fundusz zasobowy. Przedstawiciele opowiedzieli się za dalszym rozwojem i wzmocnieniem kapitałowym Banku.

W dalszej części spotkania Prezes Zarządu przedstawił kierunki działalności gospodarczej Banku na 2018 rok, które będą wykonywane głównie poprzez realizację przyjętej strategii rozwoju na lata 2016-2019 oraz planu ekonomiczno- finansowego. Bank w dalszym ciągu będzie się angażował w życie publiczne regionu i wspierał działalność społeczną i kulturalno-oświatową.

Prezes Zarządu nawiązał również w swojej prezentacji do obchodzonego przez Bank w minionym 2017r.  Jubileuszu 70-lecia działalności.

Przedstawiciele pozytywnie ocenili kwalifikacje Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego, przestrzeganie Zasad Ładu Korporacyjnego oraz realizację Polityki wynagrodzeń.

Ważnym punktem Zebrania było podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, a właściwie przyjęcie wzorcowego Statutu z Banku Zrzeszającego z kilkoma zmianami. Nowy Statut przewiduje m.in. o połowę niższe wpisowe dla osób chcących przystąpić do grona członków naszego Banku, wybory do Rady Nadzorczej dokonywane będą co 4 lata przez Zebranie Przedstawicieli (zgodnie z zapisami ustawy Prawo Bankowe).

Podczas zebrania pożegnano również Olgę Matkowską, która piastowała funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej przez ostatnie 16 lat.

DSC_0041 DSC_0078 DSC_0111 DSC_0117 DSC_0129 DSC_0141 DSC_0146 DSC_0147 DSC_0148 DSC_0149 DSC_0159 DSC_0177 DSC_0179 DSC_0181 DSC_0189 DSC_0198 DSC_0202 DSC_0208 DSC_0211 DSC_0220