O czym powinien pamiętać właściciel domu, czyli o przeglądach.


Dobry gospodarz dba o stan techniczny swojego domu, dokonując jego bieżącej konserwacji, systematycznie przeprowadzając potrzebne przeglądy i usuwając niezwłocznie wszelkie usterki.

Do obowiązku bycia dobrym gospodarzem częściowo obliguje nas prawo.  Przepisy ustawy Prawo budowlane oraz treść Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, nakładają na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego obowiązek przeprowadzania określonych przeglądów oraz czynności konserwacyjnych instalacji i urządzeń technicznych.

Przeglad_Concordia

Przepisy prawa regulują minimalną częstotliwość z jaką wymagane przeglądy powinny być przeprowadzane, a także precyzują, kto jest upoważniony do ich dokonania.

Do bycia dobrym gospodarzem zachęcają nas także zakłady ubezpieczeń, które w ogólnych warunkach ubezpieczenia domów, odwołują się m.in. do wymogów prawa w zakresie przeprowadzania okresowych przeglądów i standardowo wyłączają swoją odpowiedzialność, jeżeli ich niewykonanie miało wpływ na powstanie lub rozmiar szkody. Ubezpieczenie nie powinno być dla właściciela pretekstem do zrezygnowania z dbałości o swoje mienie – gdyby miało spełniać i taką funkcję, jego koszt byłby z pewnością znacznie wyższy.

Również w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Concordia Plus – dotyczącego domów i mieszkań – wśród obowiązków Ubezpieczonego związanych z zabezpieczeniem mienia przed szkodą, zawarto obowiązek przeprowadzania wymaganych przepisami przeglądów technicznych.

Brak przestrzegania obowiązków nałożonych na Ubezpieczonego w umowie ubezpieczenia i w ogólnych warunkach może być podstawą odmowy wypłaty odszkodowania w zakresie, w którym miało to wpływ na powstanie szkody, jej wysokość albo brak możliwości ustalenia wysokości szkody.

Wyciąg z OWU Concordia Plus dot. obowiązków Ubezpieczonego w zakresie zabezpieczenia mienia przed szkodą.

Obowiązkiem Ubezpieczonego jest:

  1. przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej, w tym przeprowadzanie wymaganych przepisami przeglądów technicznych,
  2. dbanie o konserwację przewodów oraz urządzeń doprowadzających i odprowadzających wodę,
  3. stosowanie odpowiednich środków ochronnych w celu zabezpieczenia przewodów i urządzeń przed mrozem.

Będąc właścicielem domu jednorodzinnego i Ubezpieczonym pamiętaj!

  1. Dokonuj przeglądów wymaganych przepisami prawa. Ważne jest, żeby przeglądu dokonała osoba do tego uprawniona, a jego przeprowadzenie zostało udokumentowane odpowiednim protokołem. Pamiętaj o przechowywaniu takich dokumentów – mogą okazać się niezbędne do przedłożenia na etapie likwidacji szkody.
  2. O innych obowiązkach, jakie nakładają na ciebie jako Ubezpieczonego ogólne warunki ubezpieczenia, np. konserwacji przewodów i urządzeń odprowadzających wodę.

W załączeniu znajdą Państwo tabelę – zestawienie terminów i zakresów przeglądów poszczególnych instalacji.

Zestawienie terminów i zakresów przeglądów_tabela