Kredyty, leasing, faktoring szansą dla rozwoju małych i średnik firm. W jaki sposób instytucje finansowe pomagają firmom i co im oferują?


Podstawową rolą Instytucji finansowych jest stymulowanie biznesu poprzez udzielanie finansowania potrzebnego na każdym etapie działalności gospodarczej. Jedną z form finansowania majątku obrotowego, będącą jednocześnie alternatywą dla kredytu w rachunku bieżącym czy rewolwingowego, są usługi faktoringowe. Dlaczego alternatywą do kredytu ? Krótki kredyt finansuje przyszłe zdarzenia gospodarcze, czyli najczęściej kosztowne zapasy zamieniane na pieniądz po pewnym czasie. Faktoring natomiast jest narzędziem finansującym popyt tj. zrealizowaną sprzedaż towaru lub usługi do konkretnego odbiorcy, który w uzgodnionym terminie ma za nie zapłacić. W efekcie w ramach faktoringu finansowana jest wyłącznie dokonana sprzedaż (faktoring z regresem lub bez regresu) lub zakupy (faktoring na finansowanie dostaw). W praktyce faktoring jest uzupełnieniem kredytu np. w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo ma dalsze potrzeby w zakresie finansowania działalności bieżącej, ale nie posiada już twardych zabezpieczeń wymaganych na zabezpieczenie kolejnej umowy kredytowej (w faktoringu stosowane są tzw. miękkie zabezpieczenia, takie jak cesja należności, weksel własny, pełnomocnictwa do rachunku bankowego).

W tej sytuacji pomocną dłoń wyciągnie instytucja finansowa zajmująca się faktoringiem. W przeciwnym wypadku firma będzie musiała czekać na zapłatę do terminu lub jeszcze później, gdy kontrahent spóźni się z płatnością. Istnieje także ryzyko, że odbiorca w ogóle nie zapłaci. Ponadto przedsiębiorca może stracić także możliwości zakupów większej partii materiałów do produkcji lub towarów w lepszej cenie niż dotychczas. Skutki takich zdarzeń są oczywiste – utrata płynności i bankructwo.

W efekcie zawarcia umowy faktoringowej pieniądze, za które odbiorca zapłaci dopiero za 30, 60 czy nawet 180 dni zgodnie z terminem płatności widniejącym na fakturze zostają natychmiast „odmrożone”. Tym samym przedsiębiorca osiąga główny cel – poprawę/zwiększenie płynności finansowej poprzez zamianę należności na gotówkę. Związanie się z instytucją proponującą kompleksowe usługi faktoringowe powoduje zdecydowany wzrost pozycji konkurencyjnej firmy na rynku, ponieważ już w dniu wystawienia faktury będzie miał na koncie firmowym gotówkę potrzebną na realizację kolejnych zamówień.

Pozostałe korzyści z faktoringu są pochodną podstawowej usługi jaką jest właśnie finansowanie przyszłej zapłaty za sprzedany towar czy usługę. Korzystając z faktoringu firma jest po pierwsze bardziej wiarygodna dla swoich dostawców (zapłata w terminie), a po drugie mając więcej pieniędzy na rachunku może wynegocjować upust lub rabat w zamian za wcześniejszą zapłatę do dostawcy.

W wyniku podpisania umowy faktoringowej przedsiębiorca może pozwolić swoim odbiorcom korzystać z dłuższego kredytu kupieckiego wiedząc, że wynegocjowany z faktorem umowny termin wymagalności wierzytelności jest odpowiednio długi. Jedynym obowiązkiem nakładanym na kontrahenta jest dokonywanie zapłaty na zmieniony numer rachunku bankowego, co pozostaje bez wpływu na relacje dostawca – odbiorca. Odbiorca bardzo chętnie skorzysta z dłuższego terminu i tym samym będzie kupował więcej, co przyniesie wzrost obrotów i zysków dostawcy. Ponadto, gdy firma ma gotówkę do dyspozycji może poszerzyć asortyment towarów, których nie mogła do tej pory kupić z uwagi na pieniądze „zamrożone” w terminowych fakturach.

faktoring-1

Wspomniane ryzyko niezapłacenia za dostarczony towar lub wykonaną usługę może zostać zniwelowane zawarciem umowy faktoringowej z opcją ubezpieczenia obrotu. W tym przypadku firma faktoringowa stwarza możliwości skorzystania z polisy ubezpieczenia należności przejmując na siebie ryzyko nieterminowej spłaty lub niewypłacalności ze strony odbiorców. Zwłaszcza w obecnej sytuacji gospodarczej wiele firm decyduje się na zmniejszenie ryzyka prowadzonej działalności poprzez finansowanie połączone z ubezpieczeniem obrotu, które na rynku faktoringowym w Polsce stanowi prawie połowę wszystkich transakcji faktoringowych. Dodatkowo faktoring bez regresu może być księgowany jako zobowiązanie pozabilansowe i nie zwiększa zaangażowania kredytowego firmy w danym banku, co ma znaczenie dla określania maksymalnego dopuszczalnego zaangażowania na kliencie w ramach danej grupy bankowej.

Razem z faktoringiem z regresem produkty te poprawiają strukturę bilansu poprzez zamianę należności z tytułu dostaw i usług na gotówkę, a udostępnione przez Faktora kwoty z faktur z odroczoną płatnością pozwalają na terminowe lub wcześniejsze regulowanie zobowiązań. W efekcie takich księgowań wskaźniki płynności wyglądają coraz lepiej.

W przypadku faktoringu na finansowanie dostaw faktor płaci za dług w imieniu odbiorcy na rachunek dostawcy przed terminem płatności lub najdalej w dniu wymagalności wierzytelności. Dzięki temu odbiorca zyskuje dodatkowy termin na spłatę pierwotnego zobowiązania. Także i w tym przypadku firma zyskuje na płynności i może wynegocjować korzystniejsze warunki u dostawcy.
Faktem jest, że coraz więcej przedsiębiorstw korzysta z faktoringu, którego wartość wyceniana jest na ponad PLN 150 mld obrotu rocznie w Polsce. Dzieje się tak, ponieważ w ramach jednego narzędzia firma otrzymuje finansowanie obrotu, weryfikację kontrahentów, zarządzanie i administrowanie wierzytelnościami, monitorowanie, ponaglanie nieterminowych dłużników, dochodzenie należności i opcjonalnie ubezpieczenie należności pozwalające zmniejszyć ryzyko handlowe rosnące wraz z pojawianiem się na rynku nowych odbiorców czy ryzyka upadłości istniejących kontrahentów. Wielousługowy charakter faktoringu wynika z połączenia kilku usług w jeden finansowy organizm pozwalający na ich całościowe lub częściowe stosowanie.
Faktoring zwiększa płynność finansową, przynosi dodatkowy zysk oraz chroni firmę przed nierzetelnymi dłużnikami zaspakajając najważniejsze potrzeby firmy.