Co się dzieje na wysokim szczeblu?


Nie informowaliśmy was jeszcze, że w grudniu odbyło się spotkanie przedstawicieli bankowości spółdzielczej z kierownictwem Ministerstwa Finansów, m.in. z Jackiem Rostowskim oraz Dyrektorem Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego.

Przedmiotem spotkania była problematyka przyszłych zmian otoczenia prawnego sektora związanych z implementacją do krajowego porządku prawego regulacji planowanej Dyrektywy CRD IV.

Ministerstwo Finansów będące oficjalnym przedstawicielem Polski w trakcie negocjacji nad treścią Dyrektywy jest zainteresowane:

w stworzeniu ram prawnych umożliwiających bankom spółdzielczym wykorzystanie preferencji i ulg przewidzianych w treści planowanej Dyrektywy.

Z tego też względu, wskazano na konieczność stworzenia platformy konsultacyjnej dla prac prowadzonych w tym zakresie przez Zespół Międzyzrzeszeniowy ds. zmian prawnych, w którym zasiadają przedstawiciele banków spółdzielczych, banków zrzeszających oraz KZBS.

Zadaniem zespołu będzie stworzenie kompleksowego projektu zmian prawnych dotyczących bankowości spółdzielczej. Jerzy Różyński zasygnalizował oczekiwania naszego środowiska dotyczące zmiany przepisów podatkowych związanych np. ze zniesieniem podwójnego opodatkowania dywidendy

Przedstawiciele Ministerstwa Finansów podkreślili pilność przedmiotowych prac oraz wskazali wstępne kierunki możliwej modyfikacji obowiązujących przepisów mające na celu stworzenie lepszego otoczenia prawnego naszego sektora oraz zwolnieniem z opodatkowania tej części zysku, która byłaby przeznaczona na zwiększenie funduszy własnych banku spółdzielczego.

Ponieważ prace konsultacyjne miałyby być prowadzone w szerokim gronie obejmującym również przedstawicieli KNF, NBP oraz BFG organizacja takiego spotkania oczekiwana jest na miesiąc luty.

Będziemy informować. :)