Co jest ważne dla banków spółdzielczych?


Ponad 100 uczestników, 5 prelegentów, 5 godzin dyskusji w zakresie najważniejszych dla banków spółdzielczych regulacji prawnych (międzynarodowych i krajowych) – tak w skrócie można podsumować wspólny warsztat Krajowego Związku Banków Spółdzielczych (KZBS) i Europejskiego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych (EACB), który 20 marca br. odbył się w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie.

Mając na uwadze przyjętą Dyrektywę CRD i Rozporządzenie CRR, a także szereg prac legislacyjnych, które w chwili obecnej toczą się na poziomie europejskim i krajowym, KZBS zorganizował warsztat z udziałem EACB oraz przedstawicieli ustawodawcy i nadzorcy „Stan i kierunek prac w zakresie najważniejszych dla banków spółdzielczych, międzynarodowych i krajowych regulacji prawnych”. Warsztat otworzyła Pani Krystyna Majerczyk-Żabówka, prezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych. W wystąpieniu prezes Zarządu KZBS zwróciła uwagę przede wszystkim na projektowane i wdrażane regulacje prawne, które są kluczowe dla funkcjonowania i rozwoju banków spółdzielczych.

Prezes Zarządu KZBS przedstawiła postulaty i oczekiwania banków spółdzielczych w zakresie przyszłych rozwiązań legislacyjnych, w tym dotyczących ustawy o bankach spółdzielczych, ustawy o BFG i uporządkowanej likwidacji banków, ustawy o nadzorze makroostrożnościowym oraz prawa spółdzielczego.

Podsumowując swoje wystąpienie stwierdziła, że niezależnie od monitorowania przebiegu prac nad projektami aktów prawnych, mających kluczowe znaczenie dla funkcjonowania bankowości spółdzielczej, niezmiernie istotne jest podejmowanie wspólnych inicjatyw, w tym we współpracy z innymi izbami gospodarczymi oraz instytucjami publicznymi, w celu promowania spółdzielczych form gospodarowania i spółdzielczego modelu biznesowego wśród wszystkich pokoleń.

Herve Guider, dyrektor generalny EACB w swoim wystąpieniu przedstawił aktualny stan i kierunki prac prowadzonych na poziomie europejskim w zakresie regulacji prawnych dotyczących sektora bankowego, a w tym bankowości spółdzielczej. Skupił się przede wszystkim na kwestiach, takich jak: banki spółdzielcze a Bazylea III, wypracowanie i stosowanie zasady proporcjonalności, wpływ standardów EBA na model biznesowy banków spółdzielczych, systemach ochrony instytucjonalnej oraz projektowanych rozwiązaniach w zakresie ochrony praw konsumentów w kontekście produktów bankowych.

Wystąpienie odnośnie oczekiwań i sugestii Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie projektowanych i wdrażanych regulacji prawnych dotyczących sektora (w szczególności IPS), zaprezentowali przedstawiciele KNF: Zbigniew Liszewski, z-ca Dyrektora Departamentu Bankowości Spółdzielczej i SKOK oraz Andrzej Reich, dyrektor Departamentu Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych  i SKOK. Natomiast Piotr Koziński, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwa Finansów w wystąpieniu przedstawił działania podejmowane przez Ministerstwo Finansów w zakresie regulacji prawnych dotyczących sektora finansowego.

Wspólny warsztat KZBS i EACB stanowił doskonałą okazję do wymiany opinii przedstawicieli środowiska polskiej bankowości spółdzielczej w zakresie projektowanych i wdrażanych regulacji prawnych dotyczących sektora, a także umożliwił zwrócenie uwagi nadzorcy i ustawodawcy na kwestie, które są istotne dla banków spółdzielczych.

źródło: KZBS

rozwoj